Wednesday, July 20, 2011

Ghajta li tkisser il-dlam li tinstab mitfuna go fih...

Ghajta li tkisser il-dlam li tinstab mitfuna go fih... tohrog fil-berah, u ccarat il-hjata ta' din l-eziztenza (il-hajja) tajba li jien dejjem iggilidt ghalija... Dan il-puppazz beka, tbengel u qalbi giet mormija fit-tajn min dawk li lil qalbu hamra, thabbat ta'. Bezqulu fuq wiccu... dan il-puppazz ferut, mimli bir-rabja issa jikontempla l-pitrolju u s-suffarina. Jixtieq jahraq kollox, u bhal neru jidhaq waqt li jara din il-belt hajtu tigarrab quddiem ghajnejh. Neru l-mignun... Hekk ajruh...Forsi hu wkoll xeba min din il-farsa helwa li hloqna biex ninsew u nintilfu fija. Forsi hu wkoll xeba mis-siggu kiesah tad-deheb it-tron. Forsi hu wkoll rid l-animal johrog. L-animal li jinstab jigri fid-demm ta' kull wiehed u wahda minnha.

Sokrate... int ghallimtni hafna. Ghallimtni l-kurzita, ghallimtni l-mistoqsija... ghallimtni l-umilta... U int o xjenza... int ghallimtni fuq l-istillel u l-ismewwiet, fuq ix-xemx u kif il-weraq iddawru d-dawl f'sors ta' energija li jista jigi utilizat mil-kreaturi ta' din id-dinja... ghallimtni fuq is-sajjeti u fuq l-maltemp... fuq il-manifest ta' dan il-hsieb f'dan il-gisem uman...

...


No comments:

Post a Comment